Next kimono by 3 pieces

kimono style without special technique

Samurai Mode Series